Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Quyết định 6859/QĐ-BYT - Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Kiểm tra bao gồm:

- Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện (phụ lục 1)

- Phần B: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016)

- Mẫu phiếu số 1, 2, 3 và hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh.

Back to Top