Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Công văn số 13/KCB-QLCL V/v thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ xét chọn bệnh viện tiêu biểu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 2/12/2015 của Chính phủ, Thông báo số 99/TBCP ngày 26/3/2015 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 về việc nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015; nhằm đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến chất lượng, Bộ Y tế tổ chức xét chọn bệnh viện có chất lượng tiêu biểu để bình chọn công bố và trao danh hiệu tại Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ III (dịp kỷ niệm ngày 27/2/2016).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 2/12/2015 của Chính phủ, Thông báo số 99/TBCP ngày 26/3/2015 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 về việc nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015; nhằm đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến chất lượng, Bộ Y tế tổ chức xét chọn bệnh viện có chất lượng tiêu biểu với các nội dung sau:

Bước 1: Bệnh viện căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm kết quả đánh giá chung; kết quả của từng nhóm tiêu chí tương ứng với các danh hiệu, lập hồ sơ đăng ký xét chọn gửi về: 1. Sở Y tế (đối với đơn vị trực thuộc Sở, bao gồm các bệnh viện trực thuộc trường đại học trên địa bàn, trừ bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh); 2. Y tế Bộ, ngành (đối với bệnh viện ngành); 3. Bộ Y tế (đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế) trước ngày 25/01/2016.

Bước 2: Sở Y tế rà soát, tổng hợp hồ sơ đề xuất của các bệnh viện trực thuộc và gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh) trước ngày 30/01/2016.

Bước 3: Bộ Y tế thành lập Hội đồng xét chọn dựa trên các hồ sơ đăng ký.

Dự kiến hội nghị công bố và trao danh hiệu chất lượng bệnh viện được tổ chức vào thời điểm Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ III (dịp kỷ niệm ngày 27/2/2016)

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét chọn và lập hồ sơ đề nghị

3.1. Tiêu chuẩn xét chọn:

– Kết quả trung bình đánh giá chất lượng bệnh viện (tổng số các tiêu chí đánh giá) đạt mức từ 3,0 điểm trở lên;

– Kết quả điểm trung bình của các tiêu chí đánh giá chất lượng tương ứng với danh hiệu chất lượng tiêu biểu đề nghị xét chọn đạt từ mức 3,5 trở lên.

– Không có sai sót y khoa nghiêm trọng gây tổn hại tới tính mạng người bệnh và ảnh hưởng uy tín của ngành y tế;

3.2. Hướng dẫn lập hồ sơ:

Báo cáo chung

ối đa trong 5 trang, trình bày dạng word), bao gồm: Tóm tắt hoạt động chung năm 2014, 2015; các thành tích tiêu biểu, danh hiệu, phần thưởng chính đã được nhận; Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí, có phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và các hoạt động cải tiến chất lượng nổi bật. Báo cáo có thông tin minh họa về tác động của cải tiến chất lượng (ví dụ thay đổi số lượt người bệnh, đánh giá của người bệnh, hoặc thu chi tài chính, bảo hiểm y tế…)

 Báo cáo chất lượng tiêu biểu đề xuất xét chọn danh hiệu.
Back to Top