Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Sơ đồ tổ chức

Khoa Khúc Xạ Mắt Trẻ Em

 

KHOA KHÚC XẠ-MẮT TE- CT- THTM

Năm 2014 khi được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt, bộ phận khúc xạ được tách khỏi phòng khám cấp cứu, và khoa điều trị để hình thành một khoa lâm sàng mới đó là  Khoa Khúc xạ - Mắt trẻ em - Chấn thương -Tạo hình thẩm mỹ.

Cùng với sự phát triển của bệnh viện, khoa KX –  MTE – CT và THTM đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tự hoàn thiện mình, đoàn kết gắn bó để hoàn thành nhiệm vụ

Khoa Khám bệnh Cấp Cứu

KHOA KHÁM BỆNH – CẤP CỨU

Khoa khám bệnh - Cấp cứuBệnh viện Mắt hiện nay được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Mắt (2006) với tên gọi là Phòng khám cấp cứu. Năm 2014 khi Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt, Khoa được đổi tên là Khoa khám bệnh – Cấp cứu.

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

 Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức - Hành chính trong Bệnh viện.

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập hình thành từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Mắt (2006) với tên gọi Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị. Năm 2014 khi Trung Tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện, phòng đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính.

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng KHTH – TBYT hiện nay được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Mắt (2006) với tên gọi Phòng KHTH - TCKT. Năm 2014 khi Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt, Phòng được đổi tên là phòng KHTH – TBYT.

1.    Về nhân sự:

Phòng KHTH – TBYT hiện nay có tổng cộng 4 nhân sự.

Phòng Quản Lý Chất Lượng

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 Từ khi thành lập Trung tâm Mắt  năm 2006  đã hình thành tổ điều dưỡng nằm trong phòng HCTC, sau đó chuyển sang phòng KHTH. Nhân sự chỉ có 01 CN Điều dưỡng phụ trách chung. Năm 2014, khi  Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện, Phòng điều dưỡng đã ra đời theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Phòng Quản Lý Chất Lượng và CNTT

PHÒNG QLCL VÀ CNTT

Hoạt động công nghệ thông tin đã được bệnh viện chú trọng và triển khai ngay từ khi mới thành lập. Tuy nhiên do nhân sự thiếu, bộ máy chưa hoàn thiện nên tổ CNTT do phòng KHTH và TCKT quản lý. Năm 2014 khi Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt,Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin đã ra đời.

Phòng Tài Chính - Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Khoa Bán Phần Trước

KHOA ĐIỀU TRỊ BÁN PHẦN TRƯỚC

Khoa Điều Trị Bán Phần Trước hiện nay có tiền thân là Khoa điều trị trước đây, của Trung tâm Mắt từ khi mới thành lập năm 2006. Năm 2014 khi Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt, Khoa được tách riêng và lấy tên là Khoa Bán phần trước.

 1.      Nhân sự:

Back to Top