Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Bảng giá danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh theo thông tư 13/2019/TT-BYT tại Bệnh viện Mắt

Posted by beh on T4, 01/01/2020 - 11:34
Thứ tư, Tháng 1 1, 2020

    DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                TƯƠNG ĐƯƠNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT

     (Ban hành kèm theo Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018)

Back to Top