Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Biểu đồ khảo sát hài lòng người bệnh năm 2017

Posted by beh on T3, 06/13/2017 - 10:50
Thứ hai, Tháng 1 2, 2017

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH


  1. 1.      Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt

 

Hài lòng (%)

Cở sở vật chất

96.57

Quy trình – thủ tục hành chính

93.43

Quy trình xét nghiệm

96.29

Thái độ nhân viên y tế

98.00

Chất lượng điều trị

97.43

 2.      Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Mắt

 

Hài lòng (%)

Không hài lòng (%)

Giữ xe – bảo vệ

91,1

8,9

Bộ phận phát số

94,5

5,5

Bộ phận tiếp nhận

98,1

1,9

Bộ phận kế toán

96,8

3,2

Thái độ nhân viên y tế

96,7

3,3

                                                                                                                                                                                       

  1. 3.      Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt

 

Hài lòng (%)

Không hài lòng (%)

Môi trường làm việc

99,6

0,4

Thu nhập cá nhân

96,7

3,3

Giải quyết công việc của BGĐ

100,0

0,0

Giải quyết công việc của TK

97,7

2,3

Công việc được phân công

98,8

1,2

 

4.      Thu nhập tăng thêm bình quân của nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt từ 2008 – 2016

Năm

Số tiền (VND)

2008

1614037

2009

1395753

2010

969153

2011

763683

2012

703378

2013

912096

2014

1223210

2015

1630634

2016

1755760

 

Back to Top